Shpallje numër 1/2023 per shitje të pasurive të patundëshme me anë të lecitimit publik me gojë

26.01.2023

  • 1.Subjekti për shitje: Pasuria e patundëshme e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 1062 për KK Petrovec-vongrad PK 176/3 në sipërfaqe totale prej 872 m2 e përshkruar si: PK 176, pjesa 3, vendi i quajtur Biolarci, ndërtesa nr. 1, qëllimi i objekteve në pjesën tjetër të ekonomisë, hyrja 1 kati 01, numri 1 në si...

Thirrja publike nr. 1, Linjë kredie për mjete qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve

19.12.2022

  • Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 77/21), Marrëveshjes për administrim të vijës kreditore për kapital qarkullues për kom...

Shpallje nr. 1/2022 për shitjen e pasurive të tundshme me anë të licitimi publik me gojë

13.10.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup publikon shpallje për shitjen e pasurisë së tundshme me anë të licitimit publim me gojë. Pasurit e tundshme përbëhen prej tre automjete motorike të udhëtarëve në pronësi të Bankës përkatësisht:   1.1. marka: FIAT, tip/model: PUNTO STILE ...

THIRRJE PUBLIKE NR. 1 Linja kreditore pa interes për kapital

05.05.2022

  • I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE Lëndë e kësaj thirrjeje publike është dorëzimi i kërkesës për kredi nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike për mbështetjen e drejtpërdrejtë të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme, sipë...

Thirrje publike për një periudhë shtesë mospagimi dhe zgjatje të periudhës së shlyerjes (Kovid-3)

02.12.2021

  •  Të nderuar, Në përputhje me Marrëveshjen për administrimin e fondit për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) e arkivuar me nr. 10-7500/2 të datës 12.11....