Përfitimi nga shërbimi faktoringu i kërkesave vendase:

  • BZHMV kontribuon në financimin më të lehtë afatshkurtër të kompanive, për nevojat e tyre aktuale, duke përfaqësuar kështu një lloj përshpejtuesi të cikleve të biznesit në ndërmarrje,
  • BZHMV ndikon në përmirësimin e likuiditetit dhe flukseve monetare të kompanive maqedonase.

Si arrihet shërbimi i faktoringut?

  • Duhet të plotësohet pyetësor dhe aplikacion për limit të blerësve vendas dhe të dorëzohet së bashku me dokumentacionin e kërkuar në zyrat e BZHMV-së.
  • Në qoftë se miratohet aplikacioni , nënshkruhet dhe vërtetohet Marrëveshje për faktoring (vërtetimi bëhet te noteri).
  • Çdo faturë paraqitet në BZHMV, në bazë të së cilës paguhen mjetet (avansi prej 80% nga vlera e faturës) në llogarinë e klientit/eksportuesit.

Shfrytëzuesit e shërbimit të faktoringut:

  • Shoqëritë tregtare të regjistruara në RMV që bëjnë shitje të mallrave dhe shërbimeve jashtë shtetit me pagesë të vazhduar deri më 180 ditë. 

Në qoftë se në afat prej 180 ditësh nga arritja e faturës nuk ka pagesë nga ana e blerësit vendas, aktivizohet e drejta për regres (BZHMV-ja e kthen kërkesën e klientit). Për këto 180 ditë përllogaritet kamatë e rregullt prej 3,2% vjetore, ndërsa pas aktivizimit të regresit përllogaritet kamatë ndëshkuese ligjore.


Çmimi i faktoringut:

Çmimi i faktorimit përllogaritet në bazë të avancit të paguar prej 80% nga vlera e faturës dhe përbëhet prej:

  • shkalla e interesit e cila është 3,2% në nivel vjetor (kamata përllogaritet në avancin e paguar prej 80% nga vlera e faturës në numër real të ditëve)
  • provizioni për menaxhimin është 0,25% i shumës së paguar të faturës


Kontakt me Sektorin për sigurimin e kredive dhe faktoringu:

Tel: 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 141, 142, 143, 144, 145.