Qëllimi i garancisë së portofolit:

Mbështetja e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me qëllim që të sigurohen mjetet e nevojshme financiare për funksionimin më të lehtë të tyre në kushtet e krizës ekonomike dhe shëndetësore.


Qëllimi:

Të mbështesë sektorin privat nëpërmjet bankave dhe bankave të kursimit, duke siguruar një pjesë të kolateralit për kreditë e lëshuara.


Burimet e fondeve

Garancitë e portofolit janë pjesë e Fondit të garancisë i formuar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në shumë prej 15 milion euro.


Përdoruesit e garancisë të portofolit:

Bankat dhe kursimoret që kanë marrë licencë për themelim dhe për punë nga Guvernatori i BPRMV-së.


Kushtet e garancisë së portofolit:


Kushtet që duhet të plotësojë kompania shfrytëzuese e kredisë së siguruar me garancinë e portofolit
 • të jetë tregtar mikro, i vogël dhe i mesëm,
 • të jetë me seli në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
 • të jetë së paku 51% në pronësi private
 • të klasifikohet në kategorinë e rrezikut A ose B ose të mos ketë detyrime ndaj bankave sipas të dhënave nga regjistri i kredive të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe
 • të mos ketë një biznes bazë në gjendjen aktuale të lizingut, shërbimeve financiare, lojërat e fatit dhe prodhimi i duhanit, drogës dhe narkotikëve të tjerë, prodhimin dhe shpërndarjen e armëve ose pajisjeve ushtarake dhe pasurive të patundshme.
Kushtet që duhet t’i plotësojë kredia e siguruar me garancinë e portofolit
 • shuma minimale e kredisë e garantuar të jetë 300.000 denarë, ndërsa shuma maksimale e garantuar e kredisë nuk mundet tejkalojnë shumën prej 30.750.000 denarësh,
 • periudha minimale e shlyerjes së kredisë duhet të jetë 1 vit, periudha maksimale e shlyerjes duhet të jetë 8 vjet për një kredi për mjete fikse me mundësi për grejs-periudhën e përfshirë deri në 1 vit dhe 3 vjet për kredinë për mjete qarkullues me mundësinë e përfshirjes së një grejs-periudhe deri në 1 vit,
 • kredia nuk duhet të jetë për blerjen e mjeteve themelore dhe mjeteve qarkulluese për projektet që janë për prodhimin dhe shpërndarjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake, që janë për prodhimin e duhanit dhe të produkteve të duhanit, drogave dhe narkotikëve të tjerë, përfshijnë eksperimente të gjalla me kafshët, që e ndotin mjedisin dhe natyrën, lidhen me tregtinë me pasuri të patundshme, që kanë të bëjnë me lojërat e fatit dhe kanë të bëjnë me aktivitetet financiare,
 • kredia duhet të ketë një dinamikë shlyerjeje të përcaktuar saktësisht në përputhje me planin e amortizimit,
 • kredia nuk duhet të ketë për qëllim shlyerjen e borxhit ndaj bankave dhe kursimoreve, kompanive financiare dhe ofruesve të lizingjeve financiare kredia duhet të financohet nga kapitali i bankës ose nga kursimoret ose me mjetet e blera mbi baza të tregut,
 • kredia nuk duhet të financohet nga kreditë e subvencionuara të marra nga burime qeveritare, agjenci ndërkombëtare apo institucione jofitimprurëse dhe,
 • kredia nuk mund të miratohet për ristrukturimin e pretendimeve ekzistuese mbi banka, shlyerja e kredive ekzistuese dhe blerjen e kredisë ekzistuese.
Kushtet e tjera
 • banka ose kursimorja nuk mund të miratojë një ekspozim më të madh se 25% nga kufiri i ekspozimit të miratuar nga banka ose kursimorja në bazë të garancisë nga Fondi i garancisë për të njëjtin tregtar dhe persona të lidhur me të.
Maksimumi i % së garanci në garancitë e portofolit
 • deri në 80% të kredive të klasifikuara në kategorinë e rrezikut A për kapitalin qarkullues,
 • deri në 50% të kredive të klasifikuara në kategorinë A të rrezikut për aktivet fikse, dhe
 • deri në 35% të kredive të klasifikuara në kategorinë e rrezikut B për kapital fiks ose qarkullues.
 

Shuma totale absolute për pagesë nga fondi i garancisë nuk mund të kalojë 30% e portofolit të garantuar nga banka ose kursimore.

Kush e paraqet kërkesën për garanci në BZHMV

Bankat dhe kursimoret

Çfarë garantohet prej garancisë nga Fondi i garancisë

Borxhi kryesor (shuma kryesore)

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel.: 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 123, 126.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë