Qëllimi i garancisë individuale:

Mbështetje për tregtarët e mëdhenj që eksportojnë, për të siguruar burimet e nevojshme financiare për funksionimin më të lehtë të tyre në kushtet e krizës ekonomike dhe shëndetësore.


Qëllimi:

Mbështetje për përdoruesit e fundit: tregtarë të mëdhenj që eksportojnë, duke siguruar një pjesë të kolateralit për kreditë e lëshuara.


Burimet e fondeve

Garancitë individuale janë pjesë e Fondit të garancisë të themeluar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vlerë prej 15 milionë eurosh.


Përdoruesit e garancive individuale:

Tregtarët e mëdhenj që eksportojnë (kompanitë në të cilat të ardhurat në bazë të eksporteve kanë të paktën 30% në totalin e të ardhurave të realizuara në viti fiskal që i paraprin vitit në të cilin është miratuar garanci).


Kushtet e garancisë individuale:


Kushtet që duhet t’i plotësojë tregtari i madh që eksporton për dhënien e garancive individuale nga Fondi i garancisë
 • të klasifikohen në kategorinë A të rrezikut ose nuk kanë detyrime ndaj bankave, sipas të dhënave nga Regjistri kreditor i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
 • të ketë një kredi me limit të miratuar për sigurim për blerësin e huaj dhe të ketë një dokument sigurimi për sigurimin ndaj rreziqeve tregtare me BZHMV-në,
 • treguesi për nivelin e borxhit financiar është më i vogël se 3 (raporti ndërmjet totalit të detyrimeve për huat dhe kreditë dhe rezervat kryesore), Treguesi llogaritet në bazë të bazës së të dhënave të bilancit për vitin e kaluar fiskal,
 • treguesi i shkallës së borxhit është më i vogël se 6 (raporti ndërmjet totalit-detyrimet dhe principalin dhe rezervat). Treguesi llogaritet në bazë të të dhënave të bilancit të vitit të fundit fiskal,
 • raporti aktual i likuiditetit duhet të jetë së paku 0,7 (raporti ndërmjet mjeteve të tanishme dhe detyrimet afatshkurtra). Treguesi llogaritet në bazë të të dhënave të bilancit të vitit të fundit fiskal,
 • raporti i shpejtë i likuiditetit duhet të jetë së paku 0,35 (raporti ndërmjet mjeteve të tanishme aktive të reduktuara për inventarët dhe detyrimet afatshkurtra). Treguesi është llogaritur në bazë të të dhënave të bilancit nga viti i fundit fiskal,
 • të ketë shumën kryesore dhe rezerva të listuara në bilanc në raportet financiare për vitin e fundit fiskal në masën jo më pak se 33% të shumës së kredisë së kërkuar,
 • në vitin e fundit fiskal të ketë arritur një rezultat financiar pozitiv në pasqyrën e të ardhurave dhe të mos ketë detyrime të papaguara ndaj shtetit (taksa dhe kontribute), sipas certifikatës për taksat dhe kontributet e paguara të lëshuar nga Drejtoria e të Hyrave
Kushtet që zbatohen te kredia e siguruar me garanci individuale
 • shuma minimale e kredisë së aprovuar nuk është nën 3.075.000 denarë, ndërsa shuma maksimale e kredisë së aprovuar nuk duhet të kalojë 30.000.000 denarë, ku shuma e garancisë mund të jetë deri në 15% e totalit të të ardhurave të shoqërive tregtare në vitin e fundit fiskal.
 • kredia nuk duhet të përdoret për blerjen e mjeteve themelore dhe qarkulluese për projektet që: janë për prodhimin dhe shpërndarjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake, janë për prodhimin e duhanit dhe produkteve të duhanit, drogave dhe narkotikët të tjera, duke përfshirë eksperimentet me kafshë të gjalla, që e ndotin mjedisin dhe natyrën, janë të lidhura me pasurinë e patundshme, që lidhen me lojërat e fatit dhe kanë të bëjnë me aktivitete financiare.
 • të ketë një garanci të kambialit me një klauzolë të detyrueshme të nënshkruar nga një ose më shumë pronarë që kanë të paktën 10% të kapitalit bazë të përfituesit të garancisë me një deklaratë kambiale, në të cilën rregullohen të drejtat dhe detyrimet në bazë të kambialit. në formën e një dokumenti të detyrueshëm.
Maksimumi i % së garancisë pas garancisë individuale

Deri në 50% të kredisë.

Kush e paraqet kërkesën për garanci në BZHMV

Tregtar i madh i cili kryen eksport

Çfarë garantohet prej garancisë nga Fondi i garancisë

Borxhi kryesor (shuma kryesore)

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel.: 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 123, 126.