Llogaritjet e kalkulatorit janë të natyrës informative. Për informacion më të saktë, kontaktoni Departamentin e sigurimit të kredive.

Llogaritësi
Shuma e faturës euro Provizioni i faktoringut % Provizioni i faktoringut EUR
0.20% 0
Shuma e paguar në bazë të faktoringut EURO Norma e interesit për faktoring Interesi për faktoring EUR
0 (3,2% në vit) 0
Gjithsej EURO 0

Kontakt me Sektorin për sigurimin e kredive dhe faktoringu:

Tel: 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 141, 142, 143, 144, 145.