Llogaritjet e kalkulatorit janë të natyrës informative. Për informacion më të saktë, kontaktoni Departamentin e sigurimit të kredive.

Llogaritësi
Shuma e faturës Denarë Provizioni i faktoringut % Provizion i faktoringut Denarë
0.20% 0
Shuma e paguar në bazë të faktoringut Denarë Norma e interesit për faktoring Interesi për faktoring Denarë
0 (3,2% në vit) 0
Totali në denarë: 0

Kontakt me Sektorin për sigurimin e kredive dhe faktoringu:

Tel: 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 141, 142, 143, 144, 145.