Objektivi i komponentit të grantit:

Mbështetje për kompanitë e themeluara nga sipërmarrës të rinj, gra sipërmarrëse, kompani eksporti dhe kompani që investojnë në ekonominë e gjelbër.


Qëllimi i komponentit të grantit:

Barazia gjinore, stimulimi i eksporteve, investimet në ekonominë e gjelbër dhe sipërmarrësit e rinj...


Burimet e fondeve:

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.


Përfituesit e kualifikuar të komponentit të grantit:

Kompanitë që janë shfrytëzues të linjës së kredisë pa interes Kovid 3.


Kushtet për të aplikuar për grant:

Të gjitha kompanitë që do të miratohen të përdorin një kredi pa interes nga Kovid 3, fitojnë të drejtën për të aplikuar për përdorimin e një komponenti granti (falje borxhi në shumën totale prej 30% të shumës së kredisë), nëse:
- I ka të shlyer të paktën 50% të detyrimeve të kredisë dhe
- Nuk ka asnjë vonesë të regjistruar në shërbimin e obligimeve të bazuara në këtë kredi për shuma më të mëdha se 3.500 denarë për më shumë se 60 ditë.
- Për të përdorur komponentin grant, kredishfrytëzuesi duhet të paraqesë kërkesë për falje borxhi në BZHMV.

Baza mbi të cilat mund të kërkohet një komponent granti:

Kategoria 1
 • të ketë një grua/grua në strukturën e pronësisë së paku 50% ose
 • të menaxhohet nga një grua (grua-menaxhere);
Kategoria 2
 • të kenë në strukturën e pronësisë të rinj deri në 29 vjeç të paktën 50% ose
 • të menaxhohet nga të rinjtë nën moshën 29 vjeç (menaxher i ri);
Kategoria 3
është kredishfrytëzues-eksportues me më shumë se 50% pjesëmarrje në të ardhura nga jashtë;
Kategoria 4
është kredishfrytëzues për realizimin e projekteve:
 • për ekonominë e gjelbër;
 • për modernizimin dhe digjitalizimin e proceseve të biznesit nëpërmjet blerjes së pajisjeve dhe/ose prezantimi i një mënyre të re të shitjeve (e-shitje);
 • prezantimi i produkteve dhe shërbimeve të reja.

Plotësimi i kritereve për përdorimin e komponentit grant do të vlerësohet në momentin e paraqitjes së kërkesës për miratim e komponentit grant (falja e borxhit) në mënyrën e mëposhtme:

 

Kategoria 1
 • Kur dorëzoni kërkesë për kredi sipas gjendjes aktuale të kompanisë; dhe
 • Gjatë paraqitjes së kërkesës për miratimin e një komponenti të grantit, evident nga situata aktuale e subjektit.
Kategoria 2
 • Gjatë paraqitjes së kërkesës për kredi sipas gjendjes aktuale të ndërmarrjes; dhe
 • Gjatë paraqitjes së kërkesës për miratimin e një komponenti granti, nuk ka ndryshime në strukturën e pronësisë dhe/ose menaxhimit, të dukshme nga gjendja aktuale e subjektit.
Kategoria 3
 • Gjatë paraqitjes së kërkesës për kredi mund të shihet nga llogaria vjetore dhe kartela analitike e llogarisë 121 kërkesa nga blerësit jashtë vendit; ose
 • Gjatë paraqitjes së kërkesës për miratimin e një komponenti të grantit, kjo mund të shihet nga llogaria vjetore dhe kartela analitike e llogarisë 121 kërkesa nga blerës nga jashtë.
Kategoria 4
Gjatë paraqitjes së kërkesës për miratimin e një komponenti të grantit, dorëzon dëshminë e realizimit të projekteve/aktiviteteve që lidhen me:

1. Ekonomin e gjelbër (mullinjtë e erës, energjia diellore, trajtimi i ujit, prodhimi i biomasës për burimet e rinpërtëritshme të energjisë):
 • Vërtetim nga Agjencia për Energji e Republikës së Maqedonisë së Veriut për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, ose faturë për pajisjet e blera pas datës së lidhjes së kontratës për kredi në shumën prej të paktën 30% të shumës së kredisë, me deklaratë për ndryshimet në gjendjen e fondeve nga llogaria e përdoruesit të kredisë për pagesat e bërë dhe deklarata e noterizuar nga menaxheri i kredishfrytëzesit që kredishfrytëzuesi ka zbatuar një projekt për ekonomi të gjelbër.
2. Për modernizimin dhe/ose digjitalizimin e proceseve të biznesit nëpërmjet blerjes së pajisjeve dhe/ose futjes së një mënyre të re të shitjes (e-shitje);
 • Modernizimi: Faturë për pajisjet e blera deri në datën e përfundimit të marrëveshjes së kredisë në shumën prej të paktën 30% të shumës së kredisë, me pasqyra për ndryshimet në gjendjen e mjeteve nga llogaria e kredishfrytëzuesit për pagesën e bërë dhe një deklaratë noteri nga pala e menaxherit të kredishfrytëzuesit që kredishfrytëzuesit ka kryer modernizimi i proceseve të biznesit me blerjen e pajisjeve.
 • Digjitalizimi: Faturë për blerjen e një zgjidhjeje softuerike ose përmirësimi i një zgjidhje softuerike pas datës së lidhjes së një marrëveshje kredie nga të paktën 30% të shumës së kredisë, me deklaratë për ndryshime në gjendjen e mjeteve nga llogaria e përdoruesit të kredisë për pagesë dhe pasqyrë të noterizuar nga menaxheri i kredishfrytëzuesit se kredishfrytëzuesi bleu ose përmirësoi një zgjidhje softuerike.
 • Vendosja e një metode të re të shitjes (e-shitje): Deklaratë e vërtetuar nga noteri për shitore elektronike të prezantuar në një faqe interneti, sipas datës së përfundimit të marrëveshjes së kredisë me një marrëveshje pagese onlajn të bashkangjitur të lidhur me bankën afariste.

3. Vendosjen e produkteve dhe shërbimeve të reja:
 • Deklaratë e vërtetuar nga noteri për prezantimin e një produkti të ri ose një shërbimi të ri me vërtetimin e pagesës shpenzimet për prezantimin e produktit dhe shërbimit të ri në shumën prej paktën 30% të shumës së kredisë”.

Formularët e grantit:

 • Kërkesë për grant

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.