Objektivi i komponentit të grantit:

Mbështetje për kompanitë nga sektorët më të prekur nga pandemia kovid-19 (turizëm, zejtari, hoteleri, transport, industria e organizimit të evenimenteve, etj.)


Qëllimi i komponentit të grantit:

Mbështetje financiare dhe mbështetje e likuiditetit për kompanitë e prekura nga pandemia kovid-19.


Burimet e fondeve:

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.


Përfituesit e kualifikuar të komponentit të grantit:

Kompanitë që janë shfrytëzues të linjës së kredisë pa interes Kovid 4.


Kushtet për të aplikuar për grant:

Të gjitha kompanitë që do të miratohen të përdorin kredi pa interes nga Kovid 4, fitojnë të drejtën për të paraqitur kërkesë për përdorimin e komponentit të grantit (shlyerja e borxhit në një shumë totale deri në 50% të shumës së kredisë), nëse:
- Ka shlyer të paktën 40% të detyrimeve në bazë të kredisë dhe
- Nuk ka asnjë vonesë të regjistruar në shërbimin e detyrimeve në bazë të kësaj kredie më shumë se 30 ditë dhe nuk ka bërë shlyerje të parakohshme të kredisë.
- Për të përdorur komponentin grant, kredishfrytëzuesi duhet të paraqesë një kërkesë për lehtësimin e borxhit në BZHMV.

Baza mbi të cilat mund të kërkohet një komponent granti:

Kategoria 1
Numri i të punësuarve në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 është rritur minimum 5.0% (të gjithë përdorni të dhënat nga formulari MPIN për dhjetor 2021 dhe 2020, kur dorëzoni kërkesa për grant) ku kredishfrytëzuesi ka të drejtë të kërkojë një grant prej 20%.
Kategoria 2
Të ardhurat totale për vitin 2021 janë rritur minimum 10.0% krahasuar me të ardhurat totale në 2020 (përdoren të dhënat nga bilanci i suksesit për vitin 2021 dhe 2020, AOP 201), ku kredishfrytëzuesi ka të drejtë të kërkojë grant prej 30%.
Kategoria 3
Për kredishfrytëzuesit që i plotësojnë edhe Kategorisë 1 dhe Kategorisë 2 (të dorëzojë të gjitha dokumentet dhe të zbatojë procedurat e përcaktuara në Kategorinë 1 dhe Kategoria 2 së bashku) ka të drejtë të kërkojë një grant prej 50%.

Plotësimi i kritereve për përdorimin e komponentit grant do të vlerësohet në momentin e paraqitjes së kërkesës për miratim e komponentit grant (falja e borxhit)


Formularët e grantit:

  • Kërkesa për grantin

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.