Qëllimi i linjës së kredisë:

Përmirësimi dhe zhvillimi i aftësive prodhuese te ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme veprimtaria themelore e të cilave është prodhimtaria, përpunimi i produkteve bujqësore ose eksport të produkteve bujqësore dhe përpunime të tyre. Me këtë do të përmirësohej kapaciteti i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme për shfaqjen e tyre në tregun e brendshëm dhe tregjet e jashtme dhe do të rriteshin investimet, punësimi dhe konkurrencën në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Qëllimi i linjës së kredisë:

 Furnizim të mjeteve themelore dhe qarkulluese për:

 • prodhimtari bimore: bujqësi përgatitore të tokës, pemëtari dhe vreshtari.
 • blegtori prodhuese: rritje gjedhësh, rritje dhensh, rritje derrash, rritje dhish, shpendari, akuakulturë dhe bletari.
 • mekanizim i ri lëvizës dhe mekanizim rimorkio për bujqësi.


Mjetet do të aprovohen për përmirësim dhe zhvillim të aftësive të tyre prodhuese, për shfaqje në tregun e brendshëm dhe tregjet e jashtme, rritjen e investimeve, për rritjen e punësimit, për investim fillestar produktiv dhe për rritjen e konkurrencës.


Burimet e fondeve:

Fondet e kompensimit.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (në përputhje me Ligjin për ndihmë shtetërore) që kryejnë prodhimtari të produkteve bujqësore (të regjistruar në Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – MBPEU).Kushtet e linjës së kredisë


Vlera e proektit:

Maksimum deri më 30.750.000 denarë

Afate:
 • Për mjete themelore: deri 120 muaj me grejs-periudhë të përfshirë deri më 24 muaj.
 • Për mjete qarkulluese: deri 24 muaj me grejs-periudhë të përfshirë deri më 12 muaj .
Monedha:

Pagesa e kredisë, përllogaritja e kamatës dhe pagesa e detyrimeve të arritura bëhet në denarë.

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

1% normë fikse e kamatës vjetore

Shfrytëzues të fundit dhe kriteret që duhet të plotësohen:

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (në përputhje me Ligjin për ndihmë shtetërore) që kryejnë prodhimtari të produkteve bujqësore (të regjistruar pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – MBPEU).

 

Kriteret që duhet të plotësohen:
 • Pjesëmarrje personale prej minimum 10% nga investimi i përgjithshëm (e njëjta nuk është e domosdoshme të jetë në njësi parash, gjegjësisht mund të jetë edhe në mjete);
 • Shkalla e likuiditetit aktual minimum 0,5;
 • Shkalla e aftësisë për servisimin e borxhit minimum 0,3;
 • Rezultat pozitiv financiar në vitin e fundit fiskal;
 • Të mos ketë detyrime të arritura të papaguara ndaj shtetit (tatime, kontribute etj.);
 • Në pajtueshmëri me regjistrin kreditorë të BPRMV, klasifikim më të mirë ose të njëjtë me “B”

 

Gjatë kontrollit të përmbushjes së kritereve dhe klasifikimit, ekspozimi dhe bilancet e subjekteve të lidhura nuk merren parasysh. Kredishfrytëzuesi dhe personat e lidhur me të, që janë në listën në deklaratën e palëve të lidhura, mund të përdorin vetëm një nga kreditë nga 3 produktet nga “Kredi për agrosektorin FK” deri në shumën maksimale të kredisë.

 

Me përjashtim kredikërkues mund të jenë:
 • Ndërmarrje të reja të themeluara themelues të të cilave janë persona juridikë me rezultat pozitiv financiar në vitin e fundit fiskal;
 • Ndërmarrje të cilat në vitin e fundit fiskal kanë realizuar rezultat negativ financiar, në qoftë se sigurojnë garanci bankare për kredinë e aprovuar.

 

Shfrytëzimi i mjeteve nga kredia:

Mjetet nga kredia e miratuar transferohen me kërkesë të përdoruesit në llogarinë e tij dhe përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar brenda 90 ditëve nga dita e marrjes së mjeteve.
Për përdorimin e synuar të mjeteve, përdoruesi i dorëzon bankës faturat dhe pasqyrat bankare brenda tetë ditësh nga dita e pagesës.

Rifinancim

Lëndë e kreditimit mund të jenë edhe furnizime që janë realizuar deri më 180 ditësh para dorëzimit të kërkesës për kredi nga ana e kredikërkuesit në bankë.
Si dëshmi për shfrytëzimin adekuat të mjeteve, kredikërkuesi së bashku me dokumentacionin, në mënyrë plotësuese e dorëzon edhe dokumentacionin e plotë për furnizimet e kryera (fatura, kontrata për shitblerje, urdhëresa bankare dhe pasqyra dhe dokumentacion tjetër).

Sigurim nga shfrytëzuesit e fundit:

Si sigurim të marrëveshjes së kredisë në vlerë prej 6.100.000 denarësh është e nevojshme kredikërkuesi të bashkëngjisë: 

 • hipotekë të rendit të parë të pronave të patundshme minimum në madhësi prej 1:1,00 në raport me vlerën e aprovuar të kredisë dhe interesit të përllogaritur dhe kambialit i vlerësuar nga pronari, të gjithë pronarët e kredikërkuesit me një faturë deklaratë këmbimi për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve sipas kambialit në formë të aktit noterial me klauzolë të detyrueshme ose
 • garanci bankare në madhësinë e vlerës së kredisë së aprovuar dhe kamatës së përllogaritur.

 

Si sigurim të marrëveshjes së kredisë në vlerë prej 6.100.000 denarësh është e nevojshme kredikërkuesi të bashkëngjisë:

 • hipotekë të rendit të parë të pronave të patundshme minimum në madhësi prej 1:1,20 në raport me vlerën e aprovuar të kredisë dhe interesit të përllogaritur dhe kambialit i vlerësuar nga pronari, të gjithë pronarët e kredikërkuesit me një faturë deklaratë këmbimi për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve sipas kambialit në formë të aktit noterial me klauzolë të detyrueshme ose
 • garanci bankare në madhësinë e vlerës së kredisë së aprovuar dhe kamatës së përllogaritur.

 

Vlerësimi i pasurisë së lënë për siguri me hipotekë kryhet vetëm gjatë vendosjes së sigurimit nga një vlerësues i autorizuar në përputhje me legjislacionin pozitiv.

Dokumentacioni i nevojshëm:

I gjithë dokumentacioni për kredinë dorëzohet në origjinal në BZHMV (në hapësirat e bankës, në mënyrë elektronike ose nëpërmjet postës):

 

1. Kërkesë për kredi (formularë i BZHMV-së);
2. Aplikacion për identifikim të klientit-personit juridik (formularë i BZHMV-së);
3a. Gjendje aktuale (jo më të vjetër se 3 muaj, nga RQMV-ja);
3b.Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë (jo më të vjetër se 6 muaj nga RQMV-ja);
4. Dëshmi se nuk ka detyrime të arritura të papaguara ndaj shtetit (Vërtetim nga DHP-ja);
5. Vërtetim për regjistrim të ekonomisë bujqësore dhe kapacitete të lajmëruara prodhuese pranë MBPEU-së;
6. Plan të biznesit ose program investues;
7. NR formularë (formularë për nënshkrues në emër të firmës, kopje) dhe karton nënshkrues nga banka afariste (kopje);
8. Dokumentacion për ofertën e sigurimit të kredisë (në qoftë se sigurimi është hipotekë – kopje nga lista e pronës, në qoftë se sigurimi është garanci bankare – banka afariste e cila do ta japë garanci);
9. Bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit, lista e fundit nga viti i fundit fiskal (kopje);
10. Raport të revizionit (për shoqëri tregtare që janë të obliguara të përgatisin);
11. Librin e aksionerëve dhe librin e pjesëmarrësve në firmë;
12. Deklaratë për lidhshmëri me persona tjerë juridik/fizik;
13. Dokumentacion për furnizimet e planifikuara me mjetet nga kredia;
14. Deklaratë për ekzistimin e cilësisë së mbartësit të funksionit publik të klientit (formular i BZHMV-së).


Formularë për aplikim:

 • Kërkesë për kredi
 • Aplikacion për regjistrim të klientit-person juridik
 • Deklaratë për lidhshmëri me persona tjerë juridik/fizik
 • Deklaratë për mbartës të funksionit publik

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

 Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 122, 125.