Informata kryesore

Kreditimi nëpërmjet bankave afariste nënkupton aplikimin e ndërmarrjeve vendase në një nga bankat pjesëmarrëse. Kohëzgjatja e procedurës, nga dorëzimi i dokumentacionit të plotë në bankën pjesëmarrëse deri në miratimin e kredisë, zgjat jo më shumë se një muaj.


Llojet e kredive