Qëllimi i linjës së kredisë:

Mjetet nga kreditë miratohen për përkrahjen e shoqërive tregtare për mjete të përhershme qarkulluese.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Furnizimi i mjeteve qarkulluese.


Burimet e fondeve:

Nga mjetet e veta.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Si shfrytëzues potencial mund të paraqiten shoqëritë tregtare me mbi 51% të pronës private të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Minimum: 30.000 EUR

Maksimum: 300.000 EUR

Afati i pagesës:

Deri më 3 vite me grejs-periudhë të përfshirë deri më 6 muaj

Kamatë fikse për shfrytëzuesin përfundimtar:

6,5% vjetore

Shkallë variabile e interesit për shfrytëzuesin përfundimtar:

3,75% vjetore (momentalisht)

Mënyra e pagesës:

Pagesë mujore, tremujore, gjashtëmujore ose pagesë në përputhshmëri me planin e definuar paraprakisht dhe të përcaktuar në mënyrë specifike

Shfrytëzues përfundimtar me prioritet:
 • Subjekte që në vitin përkatës në raport me vitin e kaluar kanë vëllim të zmadhuar të punës dhe të eksportit,
 • Subjekte që kanë realizuar investim në modernizim, kursim të energjisë, mbrojtje të ambientit,
 • Subjekte që kanë zmadhuar numrin e të punësuarve,
 • Subjekte që kanë konkurrencë të mirë tregtare (të ardhurat nga puna më të larta nga shpenzimet në punë, likuiditet rrjedhës më të lartë se 0,8).
Ndalesa dhe përjashtime:
Financim të: 
 • Prodhimit dhe eksportit të armëve
 • Lojërave të fatit
 • Aktiviteteve që kanë ndikim negativ në ekologji
 • Klonimit

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesë për kredi me Program investues / Plan biznesi
 • Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë së Veriut
 • Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 • Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 • Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenj të kredikërkuesit
 • Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqjes, madhësia e shoqërisë, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

NLB BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/510-638
centrali: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk