Qëllimi i linjës së kredisë:

Kjo linjë për kredi ka për qëllim financimin e investimeve dhe zhvillimin e shoqërive tregtare të vogla dhe të mesme.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Furnizim me mjete themelore (minimum 50%) dhe mjete qarkulluese (maksimum 50%)


Burimet e fondeve:

Nga mjetet e veta.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Si shfrytëzues potencial mund të paraqiten shoqëritë tregtare me mbi 51% të pronës private të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Minimum: 10.000 EUR

Maksimum: 500.000 EUR

Afati i pagesës:

Deri më 11 vite me grejs-periudhë të përfshirë deri më 1 vit

Kamatë fikse për shfrytëzuesin përfundimtar:

6,5% vjetore

Shkallë variabile e interesit për shfrytëzuesin përfundimtar:

3,75% vjetore (momentalisht)

Mënyra e pagesës:

Pagesë mujore, tremujore, gjashtëmujore ose pagesë në përputhshmëri me planin e definuar paraprakisht dhe të përcaktuar në mënyrë specifike

Ndalesa dhe përjashtime:

Projektet në fushën e:
 
  • Prodhimit të armëve
  • Lojërave të fatit
  • Aktiviteteve që kanë ndikim negativ në ekologji
  • Klonimit

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Kërkesë për kredi me Program investues / Plan biznesi
  • Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë së Veriut
  • Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
  • Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
  • Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenj të kredikërkuesit
  • Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqjes, madhësia e shoqërisë, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe jas

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

NLB BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/510-638
centrali: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk