Qëllimi i produktit

Për t`iu ofruar mbështetje më të madhe kompanive që kanë realizuar dhe riinvestuar fitimin, është prezantuar një produkt i veçantë “subvencionimi i interesave të kredive të dhëna nga bankat afariste për kompanitë që kanë riinvestuar fitimin”.


Qëllimi:

Subvencionimi i interesit për kreditë e dhëna nga bankat afariste për kompanitë që riinvestonin fitimet.


Burimet e fondeve:

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë Veriore.


Shfrytëzuesit:

Shfrytëzuesit e këtij produkti janë shoqëritë tregtare që sipas LSHT janë pagues të tatimit mbi fitimin për vitin 2021, të cilat i shërbejnë rregullisht detyrimet ndaj shtetit dhe që kanë vendosur të riinvestojnë fitimin për vitin 2021.Kushtet e përgjithshme të kredisë


Shuma maksimale e kostos së interesit që mund të subvencionohet për një kredikërkues

1.200.000 denarë

Kush e paraqet aplikimin për subvencionim:

Banka afariste që ka lidhur marrëveshje kredie me një kompani që ka riinvestuar fitimin për vitin 2021 dhe e cila ka lidhur marrëveshje me BZHMV-në për pjesëmarrje në realizimin e këtij produkti. Banka afariste ia paraqet kërkesën BZHMV.

Kredishfryzuesit e kualifikuar për të cilët banka komerciale mund të paraqesë në BZHMV një kërkesë për subvencion interesi:
 • SHT që sipas LSHT-së janë pagues të paradhënies së tatimit mbi fitimin për vitin 2021, të cilët i shërbejnë rregullisht detyrimeve ndaj shtetit dhe që kanë vendosur të riinvestojnë fitimin për vitin 2021. Subjektet konfirmojnë se rregullisht i kryejnë shërbimin e detyrimeve me vërtetim nga DHP-ja jo më i vjetër se 31.01.2022. Subjektet konfirmojnë se kanë riinvestuar fitimin me aktvendim për riinvestim të fitimit.
 • Kredia nuk duhet të jetë e synuar për një SHT në pronësi të shtetit ose një SHT në të cilën RMV është partner ose aksioner me të paktën 51% të kapitalit aksionar.
Kreditë e pranueshme për të cilat mund të dorëzohet një aplikim për subvencionimin e interesit:

Kreditë e kualifikuara konsiderohen si më poshtë:

 • Afati i shlyerjes së kredisë së miratuar është deri në 12 muaj,
 • Norma vjetore e interesit është 4,0%,
 • Provizionet e njëhershme janë deri në 1.5% të shumës së kredisë,
 • Kredia aprovohet dhe paguhet në denarë,
 • Shuma minimale e kredisë është 300.000 denarë ndërsa shuma maksimale e kredisë nuk kalon 30.000.000 denarë,
 • Shuma e kredisë nuk është më shumë se 20% e fitimit neto të realizuar që është riinvestuar në vitin 2021,
 • Shuma e kredisë nuk është më e madhe se shuma e fitimit që është riinvestuar në vitin 2021,
 • Kredia nuk u kushtohet shoqërive tregtare shtetërore ose kompanive në të cilat RMV është pronar ose aksioner me të paktën 51% të kapitalit aksionar,
 • Kredia nuk financohet nga BZHMV,
 • Kredia ka një dinamikë shlyerjeje të përcaktuar saktësisht në përputhje me planin e amortizimit,
 • Shuma maksimale e kostos së interesit që mund të subvencionohet për një kredikërkues është 1.200.000 denarë.
Çfarë dorëzohet në BZHMV nga banka afariste që ka lidhur një marrëveshje kredie me një kompani që ka riinvestuar fitimin për vitin 2021 dhe e cila ka lidhur një marrëveshje pjesëmarrjeje me BZHMV:
 • Aplikim-Specifikim për subvencionimin e interesit,
 • Marrëveshja e aderimit në borxh të nënshkruar nga banka aplikuese,
 • Marrëveshja e kredisë e lidhur ndërmjet bankës aplikuese dhe kredishfrytëzesit,
 • Plani i amortizimit për dinamikën e detyrimeve të kredishfrytëzesit,
 • Vendimi i kredishfrytëzesit për të riinvestuar fitimin,
 • Vërtetim nga DHP-ja jo më i vjetër se 31.01.2022 se kredimarrësi i kryen rregullisht detyrimet ndaj shtetit,
 • Situata aktuale për kredishfrytëzesin jo më të vjetër se 3 muaj,
 • Situata aktuale për pronarin e vërtetë,
 • Bilanci dhe pasqyra e të ardhurave për vitin 2021 për kredishfrytëzesin.

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

BZHMV deri më tani ka lidhur marrëveshje për pjesëmarrje në realizimin e këtij produkti me bankat ne vijim:

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk