Qëllimi i linjës së kredisë:

Linja e kredisë për efikasitetit energjetike (EE) dhe linja e kredisë për burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) u krijuan me qëllim të ofrimit të mbështetjes së kredisë të favorshme gjatë realizimit të projekteve për efikasitet energjetik dhe burime të ripërtëritshme të energjisë në kushtet e krizës globale energjetike dhe ekonomike.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Kreditë nga linja e kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe linja e kredisë për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) përmes bankave pjesëmarrëse miratohen për të mbështetur projekte për investime në efikasitetin energjik (kursimin e energjisë) dhe burimet e ripërtërishme të energjisë.


Burimet e fondeve:

Mjetet e BZHMV.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Përfitues të kredive nga linja e kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe linja e kredisë për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) përmes bankave pjesëmarrëse mund të jenë kompani tregtare mikro, të vogla dhe të mesme.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:
 • Efikasiteti energjetik (EE):
  Shuma maksimale e kredisë është 300,000 euro.
  BZHMV do të japë kredi deri në 80% të shumës së projektit, ndërsa 20% e mbetur do të merret kredi nga burime të tjera si një kredi nga banka pjesëmarrëse ose mjetet e vetë investitorit (ndërtesat, pajisje, mjetet qarkulluese, kesh, etj.).
  Deri në 30% të shumës së kredisë mund të përdoret për mjete qarkulluese.
 •  

 • Burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE):
  Shuma maksimale e kredisë është 500,000 euro.
  BZHMV do të japë kredi deri në 80% të shumës së projektit, ndërsa 20% e mbetur do të merret kredi nga burime të tjera si kredi nga banka pjesëmarrëse ose mjetet e vetë investitorit (ndërtesat, pajisje, mjete qarkulluese, kesh, etj.).
  Deri në 30% të shumës së kredisë mund të përdoret për mjete qarkulluese.
Afati i pagesës:
 • Efikasiteti energjetik (EE):
 • deri në 8 vjet duke përfshirë një periudhë mospagimi deri në 12 muaj

   

 • Burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE):
 • deri në 12 vjet duke përfshirë një periudhë mospagimi deri në 24 muaj 

   

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri 2,9% në vit.

Kredikërkuesit e kualifikuar:

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme.

Qëllimi:
 • Financimi i projekteve për efikasitetin energjetik  EE (kursimi i energjisë)
 • Financimi i projekteve për burimet e ripërtërishme të energjisë BRE (energjia hidrike, energjia gjeotermale, energjia nga biomasa, energjia e erës, energjia diellore, etj.)

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk