Qëllimi i linjës së kredisë:

Linja e kredisë për dixhitalizimin dhe transformimin dixhital u krijua me qëllim të ofrimit të mbështetjes së kredive të favorshme gjatë zbatimit të projekteve të dixhitalizimit dhe transformimit dixhital.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Kreditë nga linja e kreditsë për dixhitalizimit dhe transformimit dixhital përmes bankave pjesëmarrëse miratohen për të mbështetur projektet e investimeve të dixhitalizimit dhe transformimit dixhital.


Burimet e fondeve:

Mjetet e BZHMV.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Përfitues të kredive nga linja e kredisë për dixhitalizim dhe transformim dixhital përmes bankave pjesëmarrëse mund të jenë shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:
 • Minimum: 5.000 euro
 • Maksimum: 300.000 euro për mjetet fikse
 • Maksimum: 100.000 euro për mjete qarkulluese
Afati i pagesës:
 • Për mjetet fikse:
 • deri në 8 vjet duke përfshirë një periudhë mospagimi deri në 12 muaj

   

 • Për mjetet qarkulluese:
 • deri në 5 vjet duke përfshirë një periudhë mospagimi deri në 6 muaj

   

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri në 2,9% në vit.

Kredikërkuesit e kualifikuar:

Shoqëritë tregtare mikro të vogla dhe të mesme.

Qëllimi:

Prokurimi i mjeteve fikse:

 • Pajisjet e prodhimit që përfshijnë zgjidhje të kompjuterizuara për prodhim të automatizuar/autonom ose kursim të inputeve
 • Pajisjet e lidhura me Internet of things (IoT), d.m.th., pajisje që përfshijnë sensorë, sisteme të integruara, mësimin e makinerive, rrjete pa tela, sisteme kontrolli, zgjidhje smart për kursimin e energjisë ose mbështetjen e ekosistemit, etj.
 • Hardver të ri,
 • Përmirësimi i pajisjeve ekzistuese të prodhimit me softuer të ri,
 • Softuer të ri
 • Licencat e TI-së
 • Krijimi i një zgjidhjeje të specializuar (custom made) ERP,
 • Krijimi i një zgjidhjeje të specializuar (custom made) EDI,
 • Inteligjenca artificiale (robotët, makinat autonome, etj.)
 •  

Prokurimi i mjetetve qarkulluese:

 • Krijimi dhe mirëmbajtja e ueb faqeve,
 • Abonim për para ekzistuese Enterprise Resource Planning (ERP) zgjidhje softverike,
 • Abonim për para ekzistuese Enterprise Resource Planning (EDI) zgjidhje softverike,
 • Shpenzimet për kryerjen e marketingut dixhital,
 • Abonim për përdorimin e shërbimeve cloud.

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk