Qëllimi i linjës së kredisë:

Kjo linjë krediti ka për qëllim financimin e investimeve dhe zhvillimin e shoqërive tregtare të vogla dhe të mesme.


Qëllimi i linjës së kredisë:

1. Mbështetja e projekteve të identifikuara përkatësisht:

Blerja e aktiveve të prekshme:

 • Pasuri të patundshme
 • Pajisjet
 • Mjete qarkullues (jo më shumë se 30% e vlerës së kredisë)
 

2. Investimet në mjete jomateriale (zhvillimi, planifikimi dhe financimi në fazën e ndërtimit, si dhe shpenzimet e pagave dhe të tjera që lidhen me fazën e kërkimit dhe zhvillimit)


Burimet e fondeve:

Banka Evropiane e Investimeve në shumën prej 100.000.000 eurosh.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Kompanitë tregtare në pronësi private të regjistruara në R. Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Deri në 250 të punësuar
Minimum: 10.000 EUR
Maksimum: 3.500.000 EUR
Prej 250 deri në 3.000 të punësuar
Minimum :10.000EUR
Maksimum:6.000.000EUR

 

Afati i pagesës:

Deri më 12 vite

Grejs-periudha e përfshirë:

Deri më 24 muaj

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri më 1,6% në vit

Mënyra e pagesës:

Pagesë tremujore

Pjesëmarrja e BEI linjës kredituese në përkrahje të projektit:

Deri më 100%

Dhënia e mjeteve dhe pagesa ndaj BP:

Në deviza (EUR)

Ndalesa dhe përjashtime:

Nga ky produkt kreditues nuk mund të financohen ndërmarrjet me veprimtari:

 • Prodhimi dhe eksporti i armëve dhe pajisjeve, infrastrukturës dhe pajisjeve ose infrastrukturës që kufizon të drejtat dhe liritë individuale të njerëzve ose shkel të drejtat e njeriut
 • Aktivitete që kanë për qëllim prodhimin ose mundësimin e përdorimit të pajisjeve të lojërave të fatit dhe pajisjeve të tjera përkatëse dhe lojërave të fatit.
 • Veprimtaritë që kanë për qëllim prodhimin, punimin, përpunimin ose shpërndarjen e specializuar të duhanit, si dhe aktivitetet që mundësojnë përdorimin e duhanit.
 • Aktivitete që lidhen me eksperimentet me kafshë të gjalla.
 • Veprimtaritë që kanë ndikim negativ në mjedis.
 • Aktivitete që konsiderohen të diskutueshme nga pikëpamja etike ose morale.
 • Organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ), klinikat e abortit, energjia bërthamore, klonimi.
 • Veprimtari në fushën e tregtisë së pasurive të patundshme.
 • Projekte me një vlerë të vlerësuar më shumë se 25 milionë euro.
 • Projektet e dorëzuara nga kompani me mbi 250 të punësuar.
 • Eksplorimi dhe prodhimi, rafinimi, transporti, shpërndarja dhe magazinimi i qymyrit, naftës dhe gazit natyror
Të tjera:

Numri i të punësuarve nuk guxon të zvogëlohet gjatë kohës së pagesës së kreditit

Provizion për menaxhim të kredisë:

Banka pjesëmarrëse mund të bëj pagesë nga shfrytëzuesi i fundit provizion për menaxhim të kredisë në lartësi deri 1,5% të njëhershëm

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesë për kredi me Program investues / Plan biznesi
 • Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë së Veriut
 • Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 • Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 • Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenj të kredikërkuesit
 • Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqjes, madhësia e shoqërisë, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe
 • Dokumente të tjera me kërkesë të bankës

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.