Qëllimi i linjës së kredisë:

Kjo linjë kredie synon të financojë projekte në fushën e të ashtuquajturave knowledge-based economy, energjia, ekologjia, industria, turizmi, shëndetësia, arsimi, shërbimet, tranzicioni i gjelbër etj.

 


Qëllimi i linjës së kredisë:

1. Mbështetja e projekteve të identifikuara përkatësisht:

Blerja e mjeteve materiale:

 • Pasuri të patundëshme
 • Pajisje
 • Mjete qarkulluese (jo më shumë se 30% e vlerës së kredisë)

2. Investime në mjetet jo-materiale (zhvillim, planifikim dhe financimi në financimi në fazën e ndërtimit, si dhe shpenzimet e pagave dhe të tjera që lidhen me fazën e kërkimit dhe zhvillimit)


Burimet e fondeve:

Banka Evropiane e Investimeve në shumë prej 100.000.000 euro


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Si përdorues të mundshëm mund të lajmërohen kompanitë tregtare private dhe të cilat janë të regjistruara në R.Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Nga 250 deri në 3.000 punonjës
Minimumi: 40.000 euro
Maksimum: 6.000.000 euro

 

Afati i pagesës:

Deri në 12 vjet

Grejs-periudha e përfshirë:

Deri në 24 muaj

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri në 3,5% në vit 

Mënyra e pagesës:

Pagesa tremujore

Pjesëmarrja e BEI linjës kredituese në përkrahje të projektit:

Deri në 100%

Dhënia e mjeteve dhe pagesa ndaj BP:

Në valutë (euro)

Ndalesa dhe përjashtime:

Ky produkt kredie nuk mund të përdoret për financimin e ndërmarrjeve me aktivitetet e mëposhtme:

 

 • Prodhimi dhe eksporti i armëve dhe pajisjeve, infrastrukturës dhe pajisjeve ose infrastrukturës që kufizon të drejtat dhe liritë individuale të njerëzve ose shkel të drejtat e njeriut
 • Aktivitete që synojnë prodhimin ose mundësimin e përdorimit të pajisjeve të lojërave të fatit dhe pajisjeve të tjera përkatëse dhe lojërave të fatit
 • Veprimtaritë që synojnë prodhimin, prodhimin, përpunimin ose shpërndarjen e specializuar të duhanit, si dhe aktivitetet që mundësojnë përdorimin e duhanit.
 • Aktivitete që lidhen me eksperimentet me kafshë të gjalla
 • Veprimtaritë që kanë ndikim negativ në mjedis
 • Aktivitete që konsiderohen të diskutueshme nga ana etike ose morale Organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ), klinikat e abortit, energjia bërthamore, klonimi
 • Veprimtari në fushën e tregtisë së pasurive të patundëshme
 • Projekte me një vlerë të vlerësuar më shumë se 25 milionë euro
 • Projektet e dorëzuara nga kompani me mbi 250 punonjës
 • Eksplorimi dhe prodhimi, rafinimi, transporti, shpërndarja dhe magazinimi i qymyrit, naftës dhe gazit natyror
Të tjera:

Numri i punjonësve nuk duhet të zvogëlohet gjatë pagesës së kredisë

Provizion për menaxhim të kredisë:

Banka pjesëmarrëse mund t’i paguaj përdoruesit përfundimtarë një provizion menaxhimi deri në 1,5 % një herë

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesë për kredi me Program investues / Plan biznesi
 • Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë së Veriut
 • Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 • Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 • Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenj të kredikërkuesit
 • Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqjes, madhësia e shoqërisë, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe
 • Dokumente të tjera me kërkesë të bankës

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

NLB BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/510-638
centrali: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/