Qëllimi i linjës së kredisë:

Mjetet nga kreditë miratohen për të mbështetur sipërmarrjet e grave.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Përmirësimi i qasjes në financa për kompanitë vendase në pronësi dhe/ose të menaxhuar/udhëhequr nga gratë (nëpërmjet bankave pjesëmarrëse). Deri në 30% të shumës së kredisë mund të jetë për mjete qarkulluese.


Burimet e fondeve:

Agjencia Franceze për Zhvillim (AFD) në vlerë prej 50 milionë euro.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Shfrytëzuesit e mundshëm mund të jenë ndërmarrjet vendase që kanë:
 

  1. jo më shumë se 250 persona të punësuar të përhershëm dhe, ose
  2. një qarkullim vjetor jo më shumë se 50 milion euro ose
    një bilanc të gjendjes jo më shumë se 43 milion euro.


Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:
Projekte për të mbështetur sipërmarrjen e grave:
  • minimumi 5.000 euro,
  • maksimumi deri në 350.000 euro
 
* deri në 30% të shumës së kredisë mund të jetë për mjete qarkulluese.
Afati i pagesës:

Maksimumi deri në 15 vjet.

Grejs-periudha e përfshirë:

Deri në 3 vjet.

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri në 3.5% vjetore, fikse.

Kriteret e detyrueshme për shfrytëzuesit e kredisë

Sipërmarrjet

  • Gratë në strukturën e pronësisë - min. 51%

dhe/ose

Menaxhimi

  • Gratë në menaxhimin e kompanisë - min. 30%, ose
  • Gratë në BU të kompanisë - min. 30%
Ndalesa dhe përjashtime:

Sipas listave të BZHMV-së, BE-së, SHBA-së dhe Francës.

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Sipas politikave dhe procedurave të kreditimit të bankave pjesëmarrëse.

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.