Qëllimi i linjës së kredisë:

Mjetet nga kreditë miratohen për mbështetje të investimeve në projekte të gjelbra.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Financimi i kompanive vendase nëpërmjet bankave pjesëmarrëse për investime në projekte të gjelbra që synojnë përshtatjen ose zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike. Deri në 30% të shumës së kredisë mund të jetë për mjete qarkulluese.


Burimet e fondeve:

Agjencia Franceze për Zhvillim (AFD) në vlerë prej 50 milionë euro.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Shfrytëzuesit e mundshëm mund të jenë ndërmarrjet vendase që kanë:
 

  1. jo më shumë se 250 persona të punësuar të përhershëm dhe, ose
  2. një qarkullim vjetor jo më shumë se 50 milion euro ose
    një bilanc të gjendjes jo më shumë se 43 milion euro.


Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:
Projektet e gjelbra:
  • minimum 5.000 euro
  • maksimimim 1.500.000 euro

*deri në 30% të shumës së kredisë mund të jetë për mjete qarkulluese

Afati i pagesës:
  • minimim 5 vjet,
  • maksimum deri në 15 vjet
Grejs-periudha e përfshirë:

Deri në 3 vjet.

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:
Deri në 3.5% vjetore, fikse.
Kriteret e detyrueshme për shfrytëzuesit e kredisë

(në fazën e zhvillimit me konsulentë të caktuar nga AFD)

Ndalesa dhe përjashtime:

Sipas listave të BZHMV-së, BE-së, SHBA-së dhe Francës.

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Sipas politikave dhe procedurave të kreditimit të bankave pjesëmarrëse.

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.