Qëllimi i linjës së kredisë:

Kjo linjë krediti ka për qëllim financimin e investimeve dhe zhvillimin e shoqërive tregtare të vogla dhe të mesme.


Qëllimi i linjës së kredisë:

 1. Mbështetja e projekteve të identifikuara përkatësisht:

Blerja e mjeteve materiale:

 • Pasuri të patundshme
 • Pajisjet
 • Mjete qarkullues (jo më shumë se 30% e vlerës së kredisë)
 

2. Investimet në mjete jomateriale (zhvillimi, planifikimi dhe financimi në fazën e ndërtimit, si dhe shpenzimet e pagave dhe të tjera që lidhen me fazën e kërkimit dhe zhvillimit)


Burimet e fondeve:

Banka Evropiane e Investimeve në shumën prej 100.000.000 eurosh.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Si përdorues të mundshëm mund të paraqiten kompanitë tregtare në pronësi private të regjistruara në R. Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Deri në 250 të punësuar
Minimum: 10.000 EUR
Maksimum: 3.500.000 EUR
Prej 250 deri në 3.000 të punësuar
Minimum: 10.000 EUR
Maksimum: 6.000.000 EUR

 

До 250 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 3.500.000 евра


Од 250 до 3.000 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 6.000.000 евра
Afati i pagesës:

Deri më 12 vite

Grejs-periudha e përfshirë:

Deri më 24 muaj

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri më 1.6% në vit

Mënyra e pagesës:

Pagesë tremujore

Kredikërkuesit e kualifikuar:
 • Subjekte që në vitin përkatës në raport me vitin e kaluar kanë vëllim të zmadhuar të punës në lartësi prej më së paku 5% ose eksport të zmadhuar prej më së paku 5%.
 • Subjekte që kanë realizuar investim në modernizim, kursim të energjisë, mbrojtje të ambientit.
 • Subjekte që kanë zmadhuar numrin e të punësuarve.
 • Subjekte që kanë konkurrencë të mirë tregtare (të ardhurat nga puna më të larta nga shpenzimet në punë, likuiditet rrjedhës më të lartë se 0,8 dhe të ardhura nga eksporti më së paku 30%).
Pjesëmarrja e BEI linjës kredituese në përkrahje të projektit:

Deri më 100%

Dhënia e mjeteve dhe pagesa ndaj BP:

Në deviza (EUR)

Ndalesa dhe përjashtime:

Nga ky produkt kreditues nuk mund të financohen ndërmarrjet me veprimtari:

 • Prodhimtari dhe eksport të armëve
 • Lojërat me fat
 • Prodhimtari të duhanit
 • Aktivitete të lidhura me eksperimente mbi kafshë të gjalla
 • Aktivitete që kanë ndikim negativ në ekologji
 • Klonim
 • Aktivitete nga fusha e tregtisë me patundshmëri
 • Projekte me vlerë të përllogaritur më shumë se 25 milion EUR
 • Projekte të dorëzuara nga kompani me mbi 250 të punësuar
Të tjera:

Numri i të punësuarve nuk guxon të zvogëlohet gjatë kohës së pagesës së kreditit

Provizion për menaxhim të kredisë:

Banka pjesëmarrëse mund të bëj pagesë nga shfrytëzuesi i fundit provizion për menaxhim të kredisë në lartësi deri 1,5% njëhershëm.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesë për kredi me Program investuese / Plan biznesi
 • Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë
 • Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 • Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 • Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenj të kredikërkuesit
 • Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqjes, madhësia e shoqërisë, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

NLB BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/510-638
centrali: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk