Qëllimi i linjës së kredisë:

Përmirësimi i qasjeve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, aktiviteti kryesor i të cilave është eksporti i produkteve bujqësore parësore dhe përpunimi i tyre, i cili do të ketë një kontribut të rëndësishëm në arritjen e rritjes së qëndrueshme ekonomike dhe punësimit më të lartë.


Qëllimi i linjës së kredisë:

  • furnizimi i mjeteve themelore (pajisje ftohëse, makineri kalibruese, objekte, etj.)
  • furnizimi i mjeteve qarkulluese (blerja e produkteve bujqësore parësore dhe të përpunuara, ambalazhimi, etj.)

Burimet e fondeve:

Fondi ndërkombëtar për zhvillimin e bujqësisë (IFAD – International fund for agricultural development).


Kredikërkuesit e kualifikuar:

  • Pronarët e ekonomive bujqësore që kanë paraqitur kërkesë për regjistrim në Regjistrin e unifikuar të ekonomive bujqësore;
  • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që merren me prodhimin primar bujqësor, përpunimin e produkteve bujqësore dhe eksportin e produkteve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre;
  • Bartës të ekonomive bujqësore dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që kanë lidhur Marrëveshje për Mbështetjen Financiare me Agjencinë për Mbështetjen Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për shfrytëzimin e mbështetjes financiare nga programi IPARD 2007-2013. 


Kushtet e linjës së kredisë:


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

deri në 300,000 euro për kredikërkuesit

Norma vjetore e interesit për përdoruesit përfundimtar:
  • 5% për kreditë e dhëna nëpërmjet bankave tregtare të përfshira;
  • 6,5% për kreditë e dhëna nëpërmjet bankave të kursimeve pjesëmarrëse.
Kushtet e tjera të kredisë:

Kushtet e tjera të kredisë (dokumentacioni i kërkuar, afati i shlyerjes, periudha e mospagimit, siguria) përcaktohen nga çdo institucion financiar individualisht, sipas politikës së tij të kredisë dhe në varësi të llojit dhe qëllimit të investimit, shumës së kredisë, kushteve të prodhimit etj.

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

NLB BANKA SHA SHKUP

kreditim: 02/510-638
centrali: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

KURSIMORJA FULM SHPK SHKUP

kreditim: 02/3115-244
centrali: 02/3217-912
info@fulm.com.mk
https://www.fulm.com.mk/