Informata kryesore

Linja e kredisë BEI 5 ofron kredi për mjete qarkulluese të përhershme dhe investime për NVM. Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar është deri në 1,6% në vit. Shuma e kësaj linje kredie është 100 milionë euro.