Informata kryesore

Kredi nga mjetet e veta të BZHMV synojnë të mbështesin kompanitë tregtare të vogla dhe të mesme kapitali i të cilave është mbi 51% në pronësi private për sigurimin e kapitalit të përhershëm qarkullues dhe për investime. Norma fikse vjetore e interesit është 6,5% dhe 6% për eksportin, dhe norma vjetore variabile është 3,75%.