Informata kryesore

Kreditë për prodhimin, përpunimin dhe eksportin e produkteve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre kanë për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që merren me prodhimin primar bujqësor, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blerjen dhe eksportin e produkteve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre. Ato janë për blerjen e mjeteve themelore dhe qarkulluese, me një normë fikse vjetore prej 1%.

Vërejtje: Duke filluar nga data 23.03.2023, BZHMV e shtyn pranimin e kërkesave të reja, pra ato nuk do të merren parasysh derisa të sigurohen mjete shtesë për këtë qëllim.