Çfarë është sigurimi i kredisë?

Në tregtinë e sotme kushti më i shpeshtë për realizimin e një marrëveshje konkrete është të shitet në të hapur. Në këtë mënyrë krijohet raport kreditues midis shitësit dhe blerësit të tij i cili mban shpenzime plotësuese, si dhe rreziqe plotësuese për shitësin. Përveç që shitësi do të presë më gjatë për pagesën e tij, kurse vetë vlera e kërkesave për çdo ditë do të jetë gjithnjë më e vogël. Gara tregtare, në veçanti në tregun ndërkombëtar është tejet e pasigurt, ndërsa realizimi i projekteve mbanë një varg rreziqesh. Këto rreziqe mund të zvogëlohen me instrumente adekuate për sigurim.

Sigurimi i kredisë është instrument për mbështetjen e kompanive tregtare maqedonase që shesin në tregun e hapur, në tregun vendor dhe ndërkombëtar, duke siguruar dëmet e tyre afatshkurtra (deri në 360 ditë) nga rreziqet komerciale dhe politike.

Qëllimi i sigurimit të kredive është zvogëlimi i rreziqeve me të cilat përballen kompanitë tregtare maqedonase.


Kush mund të përdorë sigurimin e kredisë?

Shfrytëzues të sigurimit të kredisë mund të jenë shoqëri tregtare të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut që kryejnë shitje të mallrave dhe shërbimeve në llogari të hapur me afat të pagesës deri më 360 ditë.


Çfarë ofron sigurimi i kredisë?

Me shfrytëzimin e sigurimit të kredisë arrihet:

  • siguri në pagesë të kërkesave në vend dhe jashtë vendit;
  • likuiditet dhe bilanc më i mirë i gjendjes të shoqërive tregtare në RMV;
  • hyrje në tregjet e reja dhe mbijetesë në tregjet e tanishme, dhe
  • qasje më e thjeshtë te mjetet financiare në tregun e kapitalit.