Qëllimi i linjës së kredisë:

Mjete nga kredia janë miratuar për mbështetjen e drejtpërdrejtë të shoqërive tregtare mikro, të vogla dhe të mesme, tregtarë individualë dhe zejtarë.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Për mjete qarkulluese për të mbështetur kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike.


Burimet e fondeve:

Mjetet e grumbulluara nga linjat kreditore “Kovid 1” dhe “Kovid 3” në vlerë prej 310.000.000 denarësh.


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Si përfitues të mundshëm mund të paraqiten kompani tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (sipas situatës aktuale), TI dhe zejtarë (që paguajnë taksa mbi të ardhurat reale) aktive në një klasë aktivitetesh nga Lista e klasave të pranueshme të aktiviteteve për financim (aktiviteti përcaktohet sipas aktivitetit prioritar të përcaktuar në gjendjen aktuale) dhe të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.Kushtet e linjës së kredisë


Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e përfundimtar:

Minimum: 185.000 denarëi

Maksimumi: 3.000.000 denarë

Afati i pagesës dhe grejs-periudha:
 • Afati i pagesës deri në 12 muaj me grejs-periudhë mospagimi prej 6 muajsh dhe
 • Afati i pagesës deri në 18 muaj me grejs-periudhë prej 6 muajsh.
Monedha:

denarë

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

0%

Provizioni për udhëheqje:

BZHMV nuk do të marrë provizion për përpunimin e kërkesës së kredisë.

Mënyra e pagesës:

Pagesë tremujore

Mënyra e vendosjes së kredisë:

Kredia e miratuar i paguhet drejtpërdrejt kredishfrytëzuesit sipas udhëzimeve të përcaktuara në Kërkesën për kredi.

Grant komponenti:

Për secilin kredishfrytëzuesi parashihet një komponent grant, i cili konsiston në lirimin e një pjese të borxhit në bazë të shumës kryesore, me kusht që të mos ketë vonesë në shërbimin e kredisë për më shumë se 60 ditë dhe për shuma më të mëdha se 10.000 denarë gjegjësisht:

 • për kreditë me afat shlyerjeje 12 mujore, duke përfshirë grejs-periudhën 6 mujore, jepet një grant prej 20% të principalit dhe
 • për kreditë me afat shlyerjeje 18 muaj, duke përfshirë një periudhë mospagimi prej 6 muajsh, jepet një grant prej 10% të principalit.

Shlyerja e parakohshme e kredisë nga kredishfrytëzuesi përjashton të drejtën për një grant në tërësi.

Shlyerja e borxhit do të kryhet nga këstet e fundit të kredisë.

Subjektet që kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë kredie:

Shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (sipas gjendjes aktuale), tregtarë individualë dhe zejtarë që paguajnë tatimin në të ardhurat reale, të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në përputhje me rregulloret pozitive dhe kanë së paku 51% kapitali bazë në pronësi private të personave juridikë dhe fizikë, sipas Listës së klasave të pranueshme të veprimtarive për financim (veprimtaria përcaktohet sipas veprimtarisë prioritare të përcaktuar në statusin aktual).
Kredikërkuesit mund të kontrollojë klasifikimin e tij të madhësisë duke parë statusin e tij aktual.


Lista e klasave të pranueshme të veprimtarive:

 
Shifra
  Emrat
01.11 
 Kultivimi i drithërave (përveç orizit),bimë bishtajore dhe farave vajore  
01.12
 Kultivimi i orizit
01.13
 Kultivimi i perimeve, ftua dhe shalqiri, perime rrënjore dhe rrepkë
01.14
 Kultivimi i kallam sheqerit
01.21
 Kultivimi i rrushit
01.24
 Kultivimi i frutave që janë pjesë e pemëve të mollës dhe ato të cilët kanë bërthamë të fortë   brenda
01.30
 Kultivimi i materialit fidanor
01.41
 Ruajtja e lopëve qumështore
01.42
 Rritja e bagëtive të tjera dhe buallicave
01.45
 Ruajtja e deleve dhe dhive
01.46
 Ruajta e derrave
01.47
 Ruajtja e shpendëve
10.11
 Përpunimi dhe konservimi i mishit
10.12
 Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpendëve
10.13
 Prodhimi i mishit të kafshëve dhe shpendëve
10.31
 Përpunimi dhe konservimi i patateve
10.32
 Prodhimi i lëngjeve të frutave dhe perimeve
10.39
 Përpunime të tjera dhe konservim të frutave dhe perimeve
10.41
 Prodhimi i vajrave dhe yndyrave
10.42
 Prodhimi i margarinës dhe yndyrave të ngjashme ushqimore
10.51
 Përpunimi i qumështit dhe prodhimi i djathit
10.52
 Prodhimi i akullores
10.61
 Prodhimi i produkteve të mullirit
10.62
 Prodhimi i niseshtesë dhe produkteve të niseshtesë
10.71
 Prodhimi i bukës, ëmbëlsirave (biskota, torta) dhe biskota (keksa) të freskëta
10.72
 Prodhimi i peksimadheve dhe biskotave, prodhimi i ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave të   konservuara
10.73
 Prodhimi i makaronave, njokut, kuskusit dhe makaronave të ngjashme
10.81 
 Prodhimi i sheqerit
10.82 
 Prodhimi i kakaos, çokollatave dhe produkteve të ëmbëlsirave
11.02
 Prodhimi i verës së rrushit

Kriteret që duhet të plotësojnë kredikërkuesi:

 • Të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
 • Të paktën 51% janë në pronësi private,
 • Nuk kanë detyrime të papaguara ndaj shtetit, të vërtetuar me vërtetim nga DHP jo më i vjetër se 31.12.2021,
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi,
 • Kanë dorëzuar llogari vjetore në Regjistrin Qendror për vitin 2021, pavarësisht muajve të funksionimit,
 • Kanë regjistruar një pronar përfitues në Regjistrin e pronarëve përfitues në Regjistrin Qendror të RMV nëse është debitor (Bilanci aktual për pronarin përfitues, certifikata e pronarit përfitues),
 • Sipas pasqyrave financiare të vitit të fundit fiskal ka shumën kryesore dhe rezerva (të listuara në bilanc, AOP 65) jo më pak se 30% e shumës së kredisë së kërkuar (ky kriter nuk zbatohet për zejtarët dhe TI),
 • Sipas të dhënave nga regjistri i kredive të BPRMV më datën 31.01.2022, ato janë në një klasifikim më të mirë ose të barabartë me B (kryhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose që nuk kanë ekspozim kredie. Përjashtim bën nëse ekspozimi total kreditor i bankave ndaj klientit të caktuar është më i vogël se 10.000 denarë,
 • Nuk janë përfitues të kredisë nga linja e kreditit "Kovid 3" dhe "Kovid 4" (përfitues konsiderohet kushdo që ka lidhur marrëveshje me BZHMV për këtë linjë kredie),
 • Në momentin e dorëzimit të kërkesës për kredi nuk kanë detyrime të papaguara në vlerë mbi 10.000 denarë, si përfitues të linjave kreditore “Kovid 1” dhe “Kovid 2”.

Kriteret për të vendosur për ndarjen e fondeve:

 • Përdorues i kualifikuar i kredisë që plotëson kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER".
 • Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike me arritjen e tyre e-mail: eekriza@mbdp.com.mk.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesa për kredi
 • Aplikim për regjistrimin e klientit-personit juridik
 • Deklaratë e lidhjes me persona të tjerë juridikë/fizikë
 • Deklaratë për ekzistencën e aftësisë së titullarit të një funksioni publik
 • Deklarata e verifikimit të ekspozimit të kredisë
 • Formulari NV (formular për nënshkrimin e vërtetuar)
 • Vërtetim i mungesës së taksave dhe kontributeve të papaguara ndaj shtetit – Vërtetim nga DHP-ja (jo më e vjetër se 31.12.2021)
 • Statusi aktual jo më i vjetër se 6 muaj (nga Regjistri Qendror i RMV-së)
 • Statusi aktual për pronarin real jo më të vjetër se 6 muaj (nga Regjistri Qendror i RMV-së)
 • Llogaria përfundimtare vjetore (më 31.12.2021) (nga Regjistri Qendror i RMV-së)
 • Certifikata e falimentimit dhe Certifikata e likuidimit - Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi apo likuidimi (nga Regjistri Qendror i RMV-s

Mënyra e realizimit të linjës së kredisë:

Për linjën e kreditit Thirrja publike nr. 1 më 05.05.2022. 

 

Kërkesat për kreditim për thirrjen publike dorëzohen për15 ditë, duke filluar nga data 11 maj 2022 në orën 09:00 dhe duke përfunduar më 26 maj 2022 në orën 09:00..

 

Përpunimi i kërkesave për kredi të pranuara do të fillojë pas mbylljes së thirrjes publike.

Dokumentet e dorëzuara në thirrjen publike janë të pakthyeshme.

Aplikimet joadekuate për kredi të kredishfrytëzuesve të pakualifikuar nuk do të merren parasysh.

Aplikimet e pakompletuara për kredi nuk do të merren parasysh derisa të plotësohen.

Dokumentet e marra pa Kërkesë për kredi (formulari në faqen e internetit të bankës) nuk do të përpunohen derisa të dorëzohet Kërkesa për kredi.

Banka nuk përballon asnjë shpenzim të shkaktuar me përgatitjen, përpilimin dhe dorëzimin e aplikacioneve për kredi, kështu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë të rimbursojë asnjë shpenzim në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike. 

 

Banka do të njoftojë aplikantët për kredi, të cilët janë miratuar për një kredi bazuar në një kërkesë të dorëzuar për kredi, në adresën e e-mailit të specifikuar në statusin aktual të subjektit.

Banka do të njoftojë kreditorët, të cilëve u është refuzuar kërkesa për kredi, me arsyetimin e refuzimit, në adresën elektronike të përcaktuar në statusin aktual të subjektit.

Banka nuk do të njoftojë individualisht kredikërkuesit, aplikimet për kredi të të cilëve janë marrë pasi të jenë harxhuar mjetet.

Banka do të shpallë harxhimin e mjeteve pas Thirrjes publike të publikuar në faqen e saj të internetit.

 


Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.